ژانویه 6, 2020

معایب استفاده از ظروف پلاستیکی و فومی

معایب استفاده از ظروف پلاستیکی و فومی -در هنگام بازیافت خطرات زیست محیطی بسیاری ایجاد میکند. -از آنها در ماکرو ویوها و فرها نمیتوان استفاده کرد. […]